காவிரி பிரச்சினை : நேற்று முதல் ஆதி வரை

“உழவ ரோதை மதகோதை உடைநீ ரோதை தண்பதங்கொள் விழவ ரோதை சிறந்தார்ப்ப நடந்தாய் வாழி காவேரி” – சிலப்பதிகாரம் காவிரி பாறைகளில் தவழ்ந்து மணல் வெளியை கடந்து வேர்களுக்கு விருந்து வைக்கும் வெறும் நன்னீர் நதி மட்டுமல்ல. அது காலம் கடந்த ஒரு...

Category - Politics

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.